Courant: Qinhuangdao - Qinhuangdao Wild Animal Park (3)

Dou Dou

Dou Dou

04.09.2013 - aujourd'hui
Ma Qing

Ma Qing

01.01.1995 - aujourd'hui
Pa Bo

Pa Bo

01.01.1995 - aujourd'hui


Autrefois: Qinhuangdao - Qinhuangdao Wild Animal Park (5)

Yin Long

Yin Long

17.03.2010 - 01.01.2010 (Chine)
Jin Zhu

Jin Zhu

12.01.2007 - 01.04.2011 (Chine)
Xin Xin

Xin Xin

01.01.1998 - 01.05.2013 (Chine)
Jun Jun

Jun Jun

inconnu - inconnu

Maintenant
Verbleib unbekannt
(inconnu)
Huan Huan

Huan Huan

inconnu - inconnu

Maintenant
Verbleib unbekannt
(inconnu)