Vietnam

Courant: Hanoi - Hanoi Zoological Gardens

Thai ?

Thai ?

01.07.2010 - aujourd'hui
♀Name unbekannt

♀Name unbekannt

inconnu - aujourd'hui


Autrefois: Hanoi - Hanoi Zoological Gardens

Krong

Krong

17.05.1990 - 09.06.2012 (Viêt-Nam)
Phalan

Phalan

01.01.1976 - 27.04.2005 (Viêt-Nam)

Courant: Saigon - Saigon Zoo

Bo

Bo

01.01.1993 - aujourd'hui
Name unbekannt

Name unbekannt

inconnu - aujourd'hui
Name unbekannt

Name unbekannt

inconnu - aujourd'hui
Ny

Ny

08.01.2012 - aujourd'hui

Autrefois: Saigon - Saigon Zoo

Sandai ( Sita II)

Sandai ( Sita II)

01.01.1987 - 17.06.1987 (Suède)