madre

Lu Weng

Lu Weng

nacido: 09.02.1974


niños

Yan Jing Bo Shi

Yan Jing Bo Shi

nacido: 09.06.2002
Xin Xin

Xin Xin

nacido: 03.01.2007
Da Yun

Da Yun

nacido: 25.11.2010

ahora in
Baoji